கால்களின் பயணம் – ஒரு புகைப்பட தொகுப்பு

ஒரு மழை நாளில் நனைந்த கால்கள்...

ஒரு மழை நாளில் நனைந்த கால்கள்…

அவுட் ஆஃப் போகஸ் ஆன படம். ஆனாலும் இந்த வண்ணச் சிதறல் ரசிக்க வைக்கிறது...

அவுட் ஆஃப் போகஸ் ஆன படம். ஆனாலும் இந்த வண்ணச் சிதறல் ரசிக்க வைக்கிறது…

மார்கழி கோலத்துடன் இந்த கால்கள்...

மார்கழி கோலத்துடன் இந்த கால்கள்…

வழிபட காத்திருக்கும் இந்த கால்கள்...


வழிபட காத்திருக்கும் இந்த கால்கள்…